Altres Trastorns del Neurodesenvolupament

Són molts els motius pels que el desenvolupament del cervell del nen es pot veure alterat. Depenent del tipus de problema que succeeix i en quin moment es produeix, les manifestacions clíniques i les dificultats que pot tenir l’infant seran diferents.

És fonamental detectar i posar en marxa mesures psicoeducatives quan abans millor, que han de basar-se en la valoració de professionals especialitzats en neurologia i neuropsicologia pediàtrica.

Prematuritat

La Prematuritat extrema és causa de dificultats d’aprenentatge de llenguatge.

Tant el TEA com el TDAH son més freqüents en els nens amb antecedents de prematuritat. La freqüència de trastorns del Neurodesenvolupament en nens i nenes amb antecedents de prematuritat, augmenta quantes menys són les setmanes de gestació i el pes del nadó en el moment del naixement i també de les complicacions que hi hagi durant les primeres setmanes i mesos de vida degudes a la immaduresa del nadó.

Hipòxia-Isquèmia

Els problemes perinatals en forma d’Hipòxia-Isquèmia són també causa de problemes diversos del Neurodesenvolupament.

La hipòxia-isquèmia cerebral pot produir-se en diferents moments de la vida. En el nen pot estar relacionada amb incidències al voltant del naixement o posteriorment per causes diverses.

La hipòxia-isquèmia cerebral que es produeix durant el període del Neurodesenvolupament pot ser causa d’alteracions en aquest procés maduratiu afectant-lo de forma diversa.

Les dificultats de llenguatge, aprenentatge, destresa motora, regulació de la conducta i TDAH són més freqüents en nenes i nens amb antecedent d’haver patit en algun moment una hipòxia-isquèmia cerebral.

Traumatismes
Cranioencefàlics (TCE)

Els Traumatismes Cranioencefàlics (TCE) greus són causa també de dificultats en l’aprenentatge i l’autocontrol del comportament. El TDAH és un diagnòstic molt freqüent en nens amb aquests antecedents.

El risc de problemes del Neurodesenvolupament quan es produeix un TCE greu és més elevat com més petit és el nen, especialment si es produeix abans dels 5 anys d’edat.

Cardiopaties Congènites Greus

Les cardiopaties congènites greus, especialment aquelles que requereixen cirurgies complexes amb circulació extracorporea els primers mesos o anys de vida, són també causa de dificultats d’aprenentatge i de comportament.

Incidències diverses en l’evolució i tractament de les cardiopaties congènites poden causar una hipòxia-isquèmia cerebral amb repercussió en el Neurodesenvolupament.

El seguiment dels nens amb cardiopaties congènites permet detectar precoçment les dificultats i posar en marxa les mesures psicoeducatives adequades.

Trastorns de l’Espectre
Alcohòlic Fetal (TEAF)

La toxicitat de l’alcohol en el fetus durant la gestació és molt important. És causa del que es coneix com a Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF).

Les conseqüències, en les funcions cognitives i en la conducta són variades i sovint molt severes. En nens procedents de països on el consum d’alcohol és molt prevalent a la població el TEAF és molt freqüent i la detecció, el diagnòstic i la intervenció especialitzada són fonamentals.

Epilèpsia*

La Epilèpsia és un trastorn neurològic molt prevalent a la població pediàtrica. A més de les crisis epilèptiques, de severitat i tipus divers, que requereixen tractaments específics, les dificultats d’aprenentatge són quasi la norma en els infants afectats.

L’atenció, velocitat de processament de la informació i la memòria són funcions cognitives afectades amb freqüència.

El TDAH és present aproximadament en el 40% dels nens amb epilèpsia.

*A l’Institut SOM VIA atenem les dificultats d’aprenentatge relacionades amb la epilèpsia, no l’estudi ni tractament de les crisis epilèptiques.

Amnèsia del
Desenvolupament

El Trastorn de la memòria que compromet, de manera significativa, l’aprenentatge i la conducta adaptativa.

És un trastorn poc conegut i probablement infradiagnosticat.

Pot presentar-se en nens que han tingut alguna patologia que hagi compromès de forma significativa la circulació cerebral, en el període neonatal i en els primers mesos/anys de vida.