Política de privadesa

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ I RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El titular i responsable de les dades tractades és el Grup SOM VIA, que està conformat per les següents Entitats, totes elles co-responsables necessàries per a la gestió i prestació dels Serveis i Programes sol·licitats per l’usuari del web:

FUNDACIÓ VIA ASSISTENCIAL

Inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2531.
CIF: G64935620
Domicili social: Carrer Natzaret, 119-129 de Barcelona (CP 08035)
Telèfon contacte: 93 456 24 95
Adreça de correu electrònic: info@viaassistencial.org

Llegiu la nostra política de privacitat detingudament per comprendre la nostra política i pràctiques pel que fa al tractament de dades personals.
La nostra política de privacitat està composta per:
✓ Dades d’identificació i responsable del tractament de Grup SOM VIA.
✓ Informació i consentiment.
✓ Finalitat de tractament de les dades i categoria de les dades.
✓ Fonts de dades personals.
✓ Legitimació per tractar les seves dades personals.
✓ Els seus drets i accés a les seves dades i mesures de seguretat.
✓ Política de galetes.

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web puguin ser tractades.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

Grup SOM VIA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients/usuaris/interessats, i es tractaran les dades de cada usuari de manera manual o automatitzada amb la finalitat de cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones incapacitades judicialment o en procés d’incapacitació en els termes que estableixi la corresponent resolució judicial.

Atenent a les finalitats, les categories de dades que tractem són les següents:
✓ Informació de contacte personal (nom, cognoms, domicili, email, telèfon …)
✓ Dades acadèmiques i dades professionals.
✓ Dades econòmiques, financers, bancaris, salarials.
✓ Dades sanitaris necessaris per al desenvolupament de les nostres funcions.

4. TEMPS DE CONSERVACIÓ, MESURES DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades personals es conservaran mentre romangui vinculat al responsable i seran tractades exclusivament per a les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui el seu consentiment, en els casos que sigui procedent. Un cop desvinculat del responsable, en cas de ser necessari, es conservaran bloquejades seves dades personals durant els terminis previstos legalment i, posteriorment, les mateixes seran destruïdes amb totes les garanties de privacitat.

Grup SOM VIA garanteix la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, havent adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat.

Per a la prestació dels seus serveis, gestió dels mateixos i compliment de la normativa aplicable, Grup SOM VIA podrà comunicar les dades personals a: (1) Administracions públiques competents en el sector d’activitat del responsable, (2) Bancs i entitats financeres per necessitats del servei, en els casos legalment previstos a (3) Forces o Cossos de Seguretat i (3) als encarregats de tractament, quan això és necessari per a la prestació del servei.

5. LEGITIMACION PER TRACTAR LES SEVES DADES

La legitimació perquè Grup SOM VIA tracti les seves dades és el consentiment de la persona interessada a accedir a algun dels nostres serveis, o dels seus representants legals, així com en altres casos les resolucions judicials, o protegir interessos vitals de l’interessat.

La legitimació perquè Grup SOM VIA tracti les seves dades és el consentiment de la persona interessada a accedir a algun dels nostres serveis, o dels seus representants legals, així com en altres casos les resolucions judicials, o protegir interessos vitals de l’interessat.

6. ELS SEUS DRETS I ACCÉS A LES SEVES DADES

L’usuari/client podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, portabilitat comunicant-ho per escrit a Grup SOM VIA al domicili situat al carrer Natzaret, 119-129 de Barcelona (CP 08035) o mitjançant correu electrònic a l’ adreça de correu electrònic info@viaassistencial.org.

En aquesta sol·licitud haurà de constar la següent informació:
✓ Nom i cognoms de l’interessat.
✓ Fotocòpia del DNI de l’interessat.
✓ Petició en què es concreta la sol·licitud.
✓ Domicili a efectes de notificacions.
✓ Data i signatura del sol·licitant.
✓ Documents acreditatius de la sol·licitud.

Les seves dades personals, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de Grup SOM VIA amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats. En aquest sentit, l’usuari consent de forma expressa, el tractament de les seves dades personals remeses a Grup SOM VIA, per a les finalitats indicades en aquest document.

Vostè pot de forma gratuïta en tot moment els següents drets:
✓ Dret d’Accés.
✓ Dret de Rectificació.
✓ Dret de Cancel·lació.
✓ Dret d’Oposició.
✓ Dret de supressió (Dret a l’oblit).
✓ Dret a la limitació del tractament.
✓ Dret a la portabilitat de les dades.
✓ Dret a no ser objecte de decisions individualitzades.

Vostè tindrà dret d’accés a conèixer les dades personals relatives a l’interessat i als fitxers dels quals l’empresa és responsable, el tractament i el seu origen, de rectificar les dades incorrectes, o bé completar la informació que sigui incompleta, dret a la portabilitat de les dades, sempre que els usuaris així ho consenten i sempre que es tracti d’un tractament automatitzat.

Al seu torn l’informem que Grup SOM VIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, en cap cas portarem a terme qualsevol de les següents accions en relació amb les dades personals que ens siguin facilitades pels usuaris del lloc web:
✓ Cedir-los a altres persones o entitats, sense el vostre consentiment previ.
✓ Transferir-los a altres estats, sense el vostre consentiment previ. En qualsevol cas, li recordem que vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells casos en els que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.